தமிழிலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

திருமதி.கு.செ.சரஸ்வதி

சுகிர்தராணியின் இப்படிக்கு ஏவாள் கவிதைத் தொகுப்பில் காணப்படும் பெண்மொழி

கு.சீதா

சங்க இலக்கியத்தில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் க.செல்வராணி

புறநானூற்றில் அரசியல்

செ.கார்குழலி

தோல் புதினத்தில் தொழிலாளர்களின் நிலை

மா.கவரிமாமொழி

வள்ளுவர் வகுத்துள்ள வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

ச.அக்ஷயா

பாரதிதாசன் கவிதைகளில் திராவிட நாடும் திராவிடனும்

ர.அஞ்சு

தமிழரின் வாழ்வியலும், பண்பாடும்

சு.ஆர்த்தி

வைரமுத்துவின் “தண்ணீர் தேசம்” புதினத்தில் இடம்பெறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

மு.வி.பவதாரணி

சங்க கால மகளிரின் கலை குறித்த சிந்தனை

கா.தாரணி

யாழின் பெயர் கூறும் இலக்கியங்கள்

க.ஜோதிலட்சுமி