நாட்டுப்புற தெய்வ நேர்த்திக் கடன்களில் வாழ்வியல் கூறுகள்

முனைவர் ம.விஜயகுமார்

தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

ஞா.யோசுவா

நந்தவன நாட்களில் தற்குறிப்பேற்ற அணி

ஜோ.ஜெனிலா

மனித குலத்திற்கு வள்ளுவர் வகுத்த மருத்துவக் குறிப்புகள்

சி.ஷீஜா

திருக்குறளில் செல்வம்

முனைவர் அருட் சகோதரி ஜெஸின் பிரான்சிஸ்

தமிழிலக்கியங்கள் காட்டும் சமுதாய சிந்தனைகள்

திருமதி கு.செ.சரஸ்வதி

சுகிர்தராணியின் இப்படிக்கு ஏவாள் கவிதை தொகுப்பில் காணப்படும் பொன்மொழி

கு.சீதா

சங்க இலக்கியத்தில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் க.செல்வராணி

புறநானூற்றில் அரசியல்

செ.கார்குழலி

தோல் புதினத்தில் தொழிலாளர்களின் நிலை

மா.கவரிமாமொழி

சங்க இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் மு.சங்கரழகு

கொங்கு வேளாளரின் வாழ்வியலில் பொருள்சாரா பண்பாடு

முனைவர் ந.மணிமேகலை

சங்க இலக்கியமும் புறநானூறும்

மா.நஜ்மூன்

கச்சிக் கலம்பகத்தில் அக மரபுகள்

ரா.சஜி