சங்க இலக்கியங்களில் பெண்

முனைவர் ம.புவனேஸ்வரி

பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள

முனைவர் எம்.ஆர்.தேவகி

சங்க இலக்கியத்தில் நெய்தல் நில பெண்கள்

சி.தேவேந்திரன்

சிறுபஞ்சமூலம் உணர்த்தும் இல்லாளின் மாண்புகள்

தோ.எழிலரசி

சிலம்பால் உயர்ந்தவள் உயர்த்தப்பட்டவள்

முனைவர் க.கீதா

பெரியபுராணத்தில் பெண்கள்

ஏ.ராஜசசிகுமார்

சங்க இலக்கிய நீர் நிலைகள்

சே.சரத்குமரர்

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்சரர் தொழில்கள்

க.சந்தியா

இரட்டைக்காப்பியங்களில் தெய்வமும் பெண்ணும்

முனைவர் மு.சிவபைரவி

கற்புக்கோட்பாட்டில் பெண்ணியம்

முனைவர் ச.சுபாஷ்

காவியத்தலைவி காந்தருவதத்தை

முனைவர் ம.உமாமகேஸ்வரி

சங்ககாலப் பெண்புலவர்கள் பாடல்களில் தலைவியின் அகவாழ்வு

முனைவர் ஜ.வள்ளி